7) Gimp o Photoshop permeten treballar per defecte amb els formats WebP, JPEG 2000, DICOM? Existeixen complements per donar suport a aquests formats? Expliqueu amb una o dues línies les característiques dels formats anteriors.

Photoshop treballa per defecte amb aquestes extensions mentre que gimp necesita de plugins
Smiley face
Sembla que per gimp no hi han plugins i si existeix algún de creat están elaborats per tercers llavors no són oficials
Smiley face