Utilitzeu l'etiqueta d'HTML5 audio per presentar a la web els fitxers anteriors amb controls de reproducció, de manera que es presenti la font d'àudio en no menys de 3 formats alternatius (incloent Ogg i MP3).